CZE
Czech
GER
Deutsch
Evropský region Dunaj-Vltava
Zaregistrovat organizaci
Najít kooperačního partnera

Zaregistrujte nyní svou organizaci v síti Evropského regionu Dunaj-Vltava a zpřístupněte kompetence své instituce ostatním zájemcům o kooperaci. Platforma www.commap-danube-vltava.eu nabízí zároveň možnost výměny zkušeností dobré praxe (best practice) mezi členy a rovněž možnost hledání nových kooperačních a projektových partnerů.


Registrieren Sie jetzt Ihre Organisation im Netzwerk der Europaregion Donau-Moldau und machen Sie die Kompetenzen Ihrer Institution für andere Kooperationssuchende sichtbar. Gleichzeitig bietet die Plattform www.commap-danube-vltava.eu die Möglichkeit zum Austausch von „best practice“ Erfahrungen unter den Mitgliedern sowie zur Suche nach neuen Kooperations- und Projektpartnern.

Karte

Posilování regionu pomocí spolupráce

Farbenbalken

Hospodářský, sociální a společenský rozvoj v Bavorsku, České republice a Rakousku už 25 let neurčuje existence státní hranice. V průběhu let vznikly přeshraniční sítě, a díky nim se zvýšila atraktivita regionu.

V červnu 2012 byl založen Evropský region Dunaj-Vltava jako politické pracovní společenství Horního Rakouska, Dolního Rakouska (regionů Most- a Waldviertel), Dolního Bavorska s okresem Altötting, Horní Falce a také Plzeňského a Jihočeského kraje a Kraje Vysočina na české straně.

Na základě společného Strategického programu pracuje na rozvoji konkrétních projektů sedm odborných pracovních skupin, tzv. „Znalostních platforem“.

Karte
Pfeile

Výzkum & inovace

Farbenbalken


Výzkum a vývoj přispívají k ekonomickému růstu a vytváření pracovních míst. V regionu ERDV jsou díky široce pojaté výzkumné infrastruktuře (vysoké školy a mimouniverzitní výzkumná zařízení) a díky husté síti inovačních a technologických center nastavené optimální podmínky pro výzkum a vývoj.

Cíle znalostní platformy jsou:

 • Rozvoj inovační a výzkumné strategie pro Evropský region
 • Vybudování sítí v oblasti výzkumu a inovace
 • Posílení pozice Evropského regionu jako prostor pro výzkum a inovaci, jako sídlo společností a různorodého pracovního trhu

Kooperace vysokých škol

Farbenbalken


Na více než 30 univerzitách a vysokých školách na území ERDV jsou pro mladé lidi otevřené široké nabídky vzdělávání a kvalifikace. Vysoké školy nabízejí regionu ERDV vysoce kvalifikované pracovní síly, výzkumné know-how a výsledky výzkumu, z nichž profituje mnoho oborů zejména v oblasti výzkumu a vývoje.

Cíle znalostní platformy jsou:

 • Podpora a propojení spolupráce mezi vysokými školami
 • Impulsy pro společné studijní a učební obory
 • Podpora výměny profesorů, výzkumníku, studentů a absolventů
 • Podpora při vybudování společného prostoru vysokých škol

Kooperace podniků & klastry

Farbenbalken


Díky přeshraničním kooperacím firem a klastrů se dosahuje vyššího čerpání hodnot, které mají obratem vliv na posílení regionálního hospodářství a příznivě ovlivňují pracovní trh.

Cíle znalostní platformy jsou:

 • Posílení Evropského regionu jako atraktivní a konkurenceschopný hospodářský prostor
 • Podpora kooperačních projektů a intenzivní výměny informací, které otevřou pro MSP a zaměstnance nové perspektivy
 • Zasíťování klastrových organizací
 • Přeshraniční spolupráce podniků

Kvalifikované pracovní síly & pracovní trh

Farbenbalken


Otevřený přeshraniční pracovní trh zvyšuje mobilitu pracovních sil a tak také atraktivitu regionu ERDV jakožto „místa pro práci“. Kvalifikované pracovní síly zůstávají v regionu.

Cíle znalostní platformy jsou:

 • Intenzivnější spolupráce mezi trhem práce a oblastí vzdělávání
 • Snadnější přístup na pracovní trh Evropského regionu a zvyšování jeho atraktivity
 • Zlepšování jazykových znalostí

Cestovní ruch orientovaný na přírodu a zdraví, města a kulturu

Farbenbalken


V oblasti turistiky má celý region ERDV velmi silné stránky: alpy, prostor kolem řeky Dunaj, národní parky, oblasti plné jezer a řek - Dunaj a Vltava. Také v oblasti zdraví a welness existují na tomto území atraktivní nabídky v podobě velkého počtu lázní. Jako integrovaná součást hospodářství má turistika centrální význam také pro kvalitu života. Obor turistiky je velmi mnohostranný a zahrnuje přepravu a transport, ubytování, služby a infrastruktury.

Cíle znalostní platformy jsou:

 • Přeshraniční rozvoj existujících témat a nabídek s cílem zajištění kvality
 • Zlepšení stávající organizační, marketingové struktury a struktury v oblasti služeb prostřednictvím kooperace a propojení

Obnovitelné zdroje energií & energetická efektivnost

Farbenbalken


V regionu ERDV existují dobré přírodně technické předpoklady pro získávání obnovitelných zdrojů energie. Tato oblast představuje budoucí orientaci s atraktivními pracovními místy, takzvanými „Green Jobs“. V minulých letech získalo v této oblasti mnoho firem, vysokých škol, výzkumných zařízení a svazů rozsáhlé know-how.

Cíle znalostní platformy jsou:

 • Management znalostí a informací pro aktéry Evropského regionu
 • Budování přeshraničních sítí na téma obnovitelných zdrojů energie a energetické efektivnosti jako tzv. „Think-Tanks“ Evropského regionu
 • Rozvoj a podpora projektů v oblasti efektivního využívání energie a její trvalé udržitelné výroby

Mobilita, dostupnost & doprava

Farbenbalken


Moderní dopravní infrastruktura a atraktivní nabídky mobility, které navzájem mezi sebou spojují dílčí regiony ERDV, jsou základem úspěšného ekonomického a přeshraničního vývoje a dobré kvality života obyvatel. Přeshraničně odsouhlasené budování dopravní infrastruktury a nabídek mobility může dále zvyšovat potenciály stanovišť v regionu ERDV.

Cíle znalostní platformy jsou:

 • Koordinovaný přeshraniční plán pro oblast dopravy
 • Zlepšené napojení regionů na transevropské dopravní sítě
 • Flexibilní přeshraniční nabídky mobility pro různé cílové skupiny
 • Lehce dostupné informace v oblasti přeshraniční dopravy a mobility